Vyhlásenie

1. Obmedzenie zodpovednosti

Obsah tohto webového sídla bol pripravený s maximálnou možnou starostlivosťou a podľa našich najlepších vedomostí. Napriek tomu poskytovateľ tohto webového sídla nenesie žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, úplnosť a správnosť poskytovaných stránok a obsahu.

Poskytovateľ tohto webového sídla ako poskytovateľ služieb podľa § 7 ods. 1 nemeckého zákona o telemédiách zodpovedá za svoj vlastný obsah a poskytované informácie uvedené na týchto stránkach v súlade so všeobecnými právnymi predpismi; Podľa §§ 8 až 10 nemeckého zákona o telemédiách však nie je povinný monitorovať prenášané alebo uložené cudzie informácie. Odstránenie alebo zablokovanie takéhoto obsahu sa uskutoční okamžite potom, čo sa dozvie o konkrétnom porušení práv. Zodpovednosť vzniká až po získaní vedomia o danej skutočnosti.

 

2. Externé odkazy

Toto webové sídlo obsahuje tzv. “externé odkazy” (prepojenia) na iné webové sídla, na ktorých obsah nemá poskytovateľ tohto webového sídla žiadny vplyv. Z tohto dôvodu nemôže poskytovateľ prevziať žiadnu zodpovednosť za tento obsah.

Za obsah a správnosť poskytnutých informácií zodpovedá príslušný poskytovateľ prepojeného webového sídla. V čase prepojenia neboli zjavné žiadne porušenia právnych predpisov. Pri získaní vedomosti o takomto porušeí právnych predpisov bude odkaz okamžite odstránený.

Permanentné monitorovanie externého obsahu z hľadiska porušovania právnych predpisov bez konkrétnych indícií nie je pre našu spoločnosť rozumné.

3. Autorské práva / práva pre výkon autorských diel

Obsah, diela a informácie uverejnené na tomto webovom sídle podliehajú nemeckému zákonu o autorských právach a o právach na výkon autorských diel. Všetky druhy reprodukcie, úpravy, šírenia, uloženia a všetky druhy zhodnotenia nad rámec autorského zákona si vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas príslušného držiteľa autorských práv. Neoprávnené kopírovanie/ukladanie poskytnutých informácií, uvedených na tomto webovom sídle je zakázané a je trestné, pokiaľ nejde o čisto súkromné použitie.

Oznámenie o súboroch cookie WordPress od Real Cookie Bannera