Odtlačok

Informácie podľa § 5 nemeckého zákona o telemédiách a § 55 ods. 1 Zmluvy o medzištátnom vysielaní

Túto internetovú ponuku poskytuje:Slovenská republika

Telefón SK: +421 2 20867550

Telefón DE: +49 6181-9452-0

Telefax: +49 6181-9452-188

E-mail: info@systeex.de

Konateľ: Christian Hilsdorf

Sídlo spoločnosti: Bratislava

Registrový súd / obchodný register:
Okresný súd Bratislava
I
IČO: 47 654 074

Zodpovedný v zmysle § 55 ods. 2 Zmluvy o medzištátnom vysielaní: Christian Hilsdorf (adresa ako vyššie)

Webový dizajn a programovanie

spoločnosť Thulcke Medien Design GmbH, www.thulcke.ch

Právne informácie

Týmto Vás upozorňujeme na dôležité právne informácie týkajúce sa obsahu a dostupnosti tohto webového sídla ako aj autorských práv a externých odkazov.

Obsah tohto webového sídla

Obsah tohto webového sídla bol pripravený s maximálnou možnou starostlivosťou. Spoločnosť Systeex Brandschutzsysteme GmbH však nezaručuje presnosť, úplnosť a aktuálnosť poskytnutého obsahu.

Dostupnosť webového sídla

Spoločnosť Systeex Fire Safety s.r.o. vynaloží maximálne úsilie, aby zabezpečila neprerušenú dostupnosť služby. Ani pri všetkej starostlivosti však nemožno vylúčiť výpadky. Spoločnosť si vyhradzuje právo svoju ponuku kedykoľvek zmeniť alebo ukončiť. Nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť za prerušenia alebo iné poruchy spôsobené nie bezchybne vytvorenými súbormi alebo nie bezchybne štruktúrovanými formátmi.

Autorské práva

Všetok obsah a štruktúry tohto webového sídla sú chránené autorskými právami a právami pre výkon autorských diel. Uverejnením na celosvetovej sieti World Wide Web alebo v rámci iných služieb siete internet nepredstavuje vyhlásenie o súhlase s akýmkoľvek iným použitím tretími stranami. Akékoľvek použitie, ktoré nie je povolené nemeckým zákonom o autorských právach si vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas.

Poznámka k problematike externých odkazov

Spoločnosť Systeex Fire Safety s.r.o. ako poskytovateľ obsahu podľa § 7 ods. 1 nemeckého zákona o telemédiách zodpovedá v súlade so všeobecnými právnymi za “vlastný obsah” poskytovaný na používanie, predpismi. Je potrebné rozlišovať medzi týmto vlastným obsahom a krížovými odkazmi (“prepojeniami”) na obsah poskytovaný inými poskytovateľmi. Prostredníctvom krížového odkazu sprístupňuje spoločnosť Systeex Fire Safety s.r.o. “externý obsah”, ktorý je takto označený: V prípade “prepojení” sa jedná vždy o “živé” (dynamické) odkazy. Spoločnosť Systeex Fire Safety s.r.o. v čase prvého prepojenia preverila externý obsah, či by mohol viesť k jej občianskoprávnej alebo trestnoprávnej zodpovednosti. Spoločnosť však obsah, na ktorý odkazuje vo svojej ponuke, priebežne nekontroluje, či nedošlo k zmenám, ktoré by mohli viesť k vzniku novej zodpovednosti. Ak spoločnosť Systeex Fire Safety s.r.o. sama zistí alebo ak získa informácie od iných osôb, že konkrétna ponuka, na ktorú poskytla odkaz, zakladá jej občianskoprávnu alebo trestnoprávnu zodpovednosť, odstráni odkaz na túto ponuku.

Oznámenie o súboroch cookie WordPress od Real Cookie Bannera